Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Ngày hiệu lực: 15/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Tải tập tin