Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Việc Lập Dự Toán Và Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

  • Thông tư số 16/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
  • Thông tư số 15/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
  • Thông tư số 11/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
  • Thông tư số 09/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  • Thông tư số 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 của bộ xây dựng: Ban hành định mức xây dựng.

Dự toán xây dựng công trình theo quy định nhà nước và tư nhân có những khác biệt gì?

Việc lập dự toán xây dựng công trình cần tuân thủ các quy định và yêu cầu nào, chúng ta hãy xét một trường hợp điển hình như sau:

  1. Hạng mục công tác chuẩn bị trong bảng dự toán:

Đối với tư nhân bảng dự toán thông thường sẽ tách ra thành bill công tác chuẩn bị và bill công tác xây dựng chính.

Đối với nhà nước bảng dự toán sẽ tổng hợp tất cả các thành phần hao phí vào trong chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

Chúng ta hãy xem bill công tác chuẩn bị (file đính kèm) trong bảng dự toán xây dựng công trình bao gồm những công việc gì. Người kỹ sư dự toán sẽ căn cứ vào đâu để xác định chi phí. Đối với nhà nước các chi phí này nằm ở đâu trong bảng dự toán. Cơ sở và cách thức xác định chi phí như thế nào.

Đính kèm

2. Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình:

Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn tư nhân sẽ cấu trúc một dự án ra làm nhiều gói thầu để giao thầu và quản lý (các gói thầu trước xây dựng, các gói thầu trực tiếp/các gói mua sắm vật tư, thiết bị…)

Đối với nhà nước bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình sẽ bao gồm những thành phần gì, cơ sở và cách thức lập ra sao…

Chúng ta hãy xem bảng danh mục các gói thầu của 1 dự án điển hình (file đính kèm) và xác định xem chúng nằm ở đâu trong bảng tổng hợp dự toán công trình.

Đính kèm

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *