Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày hiệu lực: 15/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Thay thế cho Thông tư 06/2016/TT-BXD

Tải tập tin