Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Ngày hiệu lực: 15/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Tải tập tin